Algemene inleiding

De effecten van de inzet van de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) zijn vanuit verschillende ooghoeken onderzocht. De PA en VS zorgen voor een kwalitatieve impuls en dragen bij aan de beantwoording van de toegenomen zorgvraag. Toch blijft de vraag of een PA of VS in elke situatie past en wat de bedrijfsmatige effecten zijn van hun inzet.

De eerdere kostprijsonderzoeken vanuit het Platform Zorgmasters, alsmede de resultaten van de Monitor Taakherschikking van de NZa, hebben aangetoond dat er belemmeringen bestaan vanuit economisch perspectief; namelijk het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke en geadministreerde activiteiten en welke bijdrage de PA en VS leveren aan de productie van ziekenhuizen. 

Om deze vraag te beantwoorden zijn in vier verschillende ziekenhuizen 13 best practices (cases) van de inzet van de PA of VS in kaart gebracht. In deze cases worden niet alleen financiële gegevens beschreven en berekend, maar worden ook de effecten ten aanzien van de kwaliteit op de gezondheid beschreven. Daarnaast worden de ervaren kwaliteit van zorg door patiënten beschreven en de effecten die zorgverleners ervaren op de werkdruk en werktevredenheid. Dit is gebaseerd op de quadruple aim.

Deze voorbeelden geven een beeld van de inzet van de PA of VS. Bovendien hebben zij ertoe geleid dat we een instrument hebben kunnen construeren. Met dit instrument krijgt elke praktijk handvatten om de inzet vooraf te kunnen inschatten en vervolgens ook de mogelijkheid om de inzet van de PA en VS te volgen en zo nodig bij te sturen.

Het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ is een uitgave van het Platform Zorgmasters en is tot stand gekomen door een samenwerking met het Radboudumc, afdeling PVI, en de HAN, University of Applied Sciences. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft inhoudelijk een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de beschrijvingen en het instrument. De beschrijving en ontwikkeling van het instrument is mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De beschrijvingen en het instrument zijn te raadplegen via een interactieve website, die onderdeel is van Platform Zorgmasters. Ook bestaat de mogelijkheid om templates te downloaden waarmee instellingen zelf aan de slag kunnen.

Onderzoekers

Peter van Voorst, Yvonne Grijzen, Elise IJkema en Geert van den Brink

Klankbordgroep

Mevrouw M. Babovic, NAPA
Mevrouw J. de Graauw, NVZ
Mevrouw I. Rinzema, Vice-Voorzitter V&VN-VS
Mevrouw I. de Hoop, Voorzitter V&VN-VS
Mevrouw M. van Vlerken, Projectleider Taakherschikking KOH
Mevrouw B. van de Lagemaat, FMS
Mevrouw E. Schiks, FMS
De heer drs. A.J. Uitewaal, CSV
Mevrouw M. Notten, Redactie Platform Zorgmasters
De heer drs. G.T.W.J. van den Brink, Voorzitter/LOO PA HAN
De heer J. Peters, LOO ANP HAN